Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane
o ogólnopolskim zasięgu działania.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane
o ogólnopolskim zasięgu działania.

Przyłącz się do sieci gazowej.

Przyłącz się do sieci gazowej.

Jak podłączyć dom do sieci gazowej?

Przyłączenie do sieci gazowej, czyli... Jak zostać odbiorcą paliwa gazowego?

Firma Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz w procesie przyłączenia do sieci gazowej zapewnia sprzedaż paliwa gazowego Klientom pod warunkiem istnienia technicznych i ekonomicznych możliwości dostarczania i odbioru paliwa gazowego.

Informacje ogólne

Działanie Zakładu Budowlanego Stanisław Andrysiewicz
w procesie przyłączenia do sieci gazowej z upoważnienia Klienta ma na celu ułatwienie przeprowadzenia procesu przyłączenia do sieci gazowej.

 1. Nasi pracownicy pomogą Państwu przy wypełnianiu wymaganych wniosków i udzielą rady.
 2. Wypełnienie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej i złożenie go za pośrednictwem Zakładu Budowlanego Stanisław Andrysiewicz jest gwarancją sprzedaży paliwa gazowego Klientom oraz podstawą do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.


Zasady przyłączenia do sieci gazowej regulują przepisy:
 1. ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz.1059, z późn. zm.),
 2. ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. z późń. zm.),
 3. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1059),
 4. Taryfy dla paliw gazowych,
 5. Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego.


Klient powinien wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku, gdy zachodzi konieczność:
 1. budowy / rozbudowy sieci gazowej tj. np. budowy nowego przyłącza gazowego. (np. Klient planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego lub innego obiektu).
 2. budowy lub rozbudowy instalacji gazowej (istnieje przyłącze gazowe), ( np. Klient planuje rozbudować istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe m.in. o gazowy kocioł, gazowy podgrzewacz wody, kuchenkę gazową lub inne odbiorniki paliwa gazowego.


Krok PierwszyPobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Wymagany wniosek:

 1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h.

Do składanego Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy załączyć:
 1. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. (Warunek ten spełnia aktualna mapa sytuacyjna terenu do celów informacyjnych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek). 1) Na powyższej mapie należy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej lub kotłowni gazowej.

  1 Odbiorcy, którzy posiadają doprowadzone do budynku paliwo gazowe nie musza załączać mapy sytuacyjnej terenu do celów informacyjnych lub opiniodawczych.


Jeżeli wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza gazowego to należy w nim określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej tj. jednocześnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia lub w terminie późniejszym planowanego terminu rozpoczęcia poboru paliwa gazowego.

W przypadku, gdy wnioskodawca deklaruje chęć zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej powinien również dostarczyć:
 1. pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa jest podpisywana przez osobę trzecią) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzona kopia - jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Klient nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości / obiektu / lokalu, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe może złożyć również wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej, w którym zaznacza opcję zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do celów informacyjnych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.

Pracownicy Zakładu Budowlanego Stanisław Andrysiewicz są przygotowani, aby pomóc Klientom wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla podmiotu deklarującego pobór paliwa gazowego w ilości do 10 m3/h.

Dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów jest gwarancją rozpatrzenia kompletnego wniosku przez Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz, ul. Kopernika 32 39-400 Tarnobrzeg.

Wypełnić i złożyć wniosek może osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Zakładzie Budowlanym Stanisław Andrysiewicz.

Krok Drugi


Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

Dokument ten potwierdza istnienie technicznej możliwości przyłączenia potencjalnego Klienta do sieci gazowej.

 1. W warunkach przyłączenia Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz określa okres ich ważności, nie krótszy niż 30 dni. W tym terminie należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodzi taka konieczność), a w przypadku budowy lub rozbudowy instalacji gazowej uzyskać stosowną decyzję o pozwoleniu na budowę i prowadzić inwestycję zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
 2. Warunki przyłączenia do sieci gazowej informują m.in. o: miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji lub sieci oraz ich parametrach technicznych, parametrach technicznych przyłącza do sieci dystrybucyjnej, minimalnym i maksymalnym ciśnieniu dostarczania i odbioru paliwa gazowego, wymaganiach dotyczących układu pomiarowego oraz miejscu jego zainstalowania, mocy przyłączeniowej, miejscu rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego spółki gazownictwa i instalacji, urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego.
 3. Jeżeli minie termin ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej, a Klient nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli zachodziła taka konieczność) lub nie uzyskał stosownej decyzji o pozwoleniu na budowę / rozbudowę instalacji gazowej, to ponownie musi się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
 4. Zmiana warunków przyłączenia możliwa jest tylko poprzez złożenie do Zakładu Budowlanego Stanisław Andrysiewicz nowego wniosku o określenie warunków przyłączenia. W przypadku zmiany uwarunkowań pracy systemu dystrybucyjnego Zakład Budowalny Stanisław Andrysiewicz określa nowe warunki przyłączenia bez konieczności złożenia przez podmiot przyłączany nowego wniosku o przyłączenie.
 5. Warunki przyłączenia do sieci gazowej można odebrać osobiście w Zakładzie Budowlanym Stanisław Andrysiewicz lub otrzymać pocztą na wskazany adres do korespondencji.

Jeżeli Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyda warunki przyłączenia do sieci gazowej, to dalszy etap procesu przyłączenia do sieci gazowej przedstawia się kolejno w Krokach 3,4,5,6 oraz 7.

W przypadku gdy Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz nie rozpatrzy pozytywnie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej oznacza to, że w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania przyłączenia do sieci gazowej (np. brak sieci gazowej w pobliżu). Odroczenie pozytywnej decyzji następuje np. do momentu pozyskania odpowiedniej liczby odbiorców paliwa gazowego.

Krok Trzeci


Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej jest konieczne w przypadku, gdy Klient we wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej wybrał opcję zawarcia umowy o przyłączenie w terminie późniejszym.

Wypełnienie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i jednoczesne złożenie go za pośrednictwem Zakładu Budowlanego Stanisław Andrysiewicz jest gwarancją sprzedaży paliwa gazowego oraz podstawą do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

Wypełniony wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz, ul. Kopernika 32, 39-400 Tarnobrzeg.

Do składanego Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej należy załączyć:

 1. Pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa jest podpisywana przez osobę trzecią) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzona kopia - jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie niezbędnych dokumentów jest gwarancją rozpatrzenia kompletnego wniosku.

Krok Czwarty


Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej następuje na podstawie umowy o przyłączenie po spełnieniu przez podmiot ubiegający się o przyłączenie wymagań określonych przez Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz (operatora systemu dystrybucyjnego) w warunkach przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych oraz ich finansowania przez strony na warunkach w niej określonych.

Na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia lub wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz (operator systemu dystrybucyjnego) przygotowuje projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej o ile istnieją prawne, techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, wstępnie określone w wydanych warunkach przyłączenia do sieci gazowej.

Projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej Klient może odebrać osobiście w siedzibie firmy na ul. Okrzei 8A w Gołdapi lub otrzymać pocztą na wskazany adres do korespondencji.

Klient podpisuje umowę o przyłączenie do sieci gazowej, w której określone są m.in.:
 1. prawa i obowiązki stron, w tym przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliwa gazowego do podmiotu, moc przyłączeniową dla przyłączanego punktu wejścia lub wyjścia, ilość paliwa gazowego przeznaczonego do odbioru, okres obowiązywania umowy oraz warunki jej rozwiązania,
 2. odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy o przyłączenie, w tym za opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, nie wywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w pkt. powyżej lub odstąpienie od umowy,
 3. termin realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania techniczne dotyczące lokalizacji układu pomiarowego i jego parametrów, warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia.


Krok Piąty


Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego

W celu zoptymalizowania procesu przyłączenia do sieci gazowej Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz proponuje swoim Klientom zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego już na etapie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz na etapie realizacji budowy / rozbudowy instalacji gazowej.


Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego gwarantuje Klientowi niezwłoczne uruchomienie dostarczania paliwa gazowego po zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej i po zakończeniu budowy / rozbudowy instalacji gazowej.

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego obowiązuje od momentu podpisania.
Dostarczanie paliwa gazowego i wyliczanie opłat za pobrane paliwo gazowe będzie następowało z dniem zainstalowania układu pomiarowego np. gazomierza.

Uwaga:
Klienci budujący instalację gazową w budynku, do którego doprowadzone jest paliwo gazowe lub rozbudowujący istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej zobowiązani są do zawarcia umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Krok Szósty


Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej

Na tym etapie na bazie zawartej umowy strony realizują inwestycję:

 1. Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz przystępuje do realizacji procesu przyłączania do sieci gazowej zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci gazowej. Przyłączenie do sieci gazowej realizowane jest w terminie wynikającym z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
 2. Klient:
  * przygotowuje miejsce do zamontowania kurka głównego lub punktu gazowego (zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej),
  * realizuje budowę instalacji gazowej (od miejsca rozgraniczenia własności systemu dystrybucyjnego) łącznie z zamontowaniem odbiorników paliwa gazowego.

Do budowy / rozbudowy instalacji gazowej i zamontowania odbiorników gazowych niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującej budowę / przebudowę / rozbudowę instalacji gazowej.

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje terenowy organ administracji publicznej.

Wykonanie instalacji gazowej może się rozpocząć po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i trwać jednocześnie z procesem realizacji przyłączenia do sieci gazowej.

Wykonana instalacja gazowa powinna być zgodna z: zatwierdzonym projektem Budowlanym instalacji gazowej, opinią kominiarską(o ile jest potrzebna), wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej, zgodą zarządcy/właściciela nieruchomości (dot. budynków wielorodzinnych), decyzją o pozwoleniu na budowę / rozbudowę instalacji gazowej.

Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia te wydają uprawnione Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Krok Siódmy


Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego w terminie wskazanym w zawartej umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą:
 1. Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym


Po dostarczeniu tego dokumentu następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji gazowej paliwem gazowym i uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz.

Od tego momentu Klient może korzystać z paliwa gazowego zgodnie z zawartą wcześniej umową kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

Sprzedaż rezerwowa / Sprzedawca z urzędu

Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz nie otrzymała żadnego wniosku o wpis na listę sprzedawców rezerwowych, prowadzoną w trybie określonym w art. 5aa ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 t.j.). Z uwagi na brak sprzedawców rezerwowych funkcjonujących na sieciach Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz, w sytuacji zaprzestania przez sprzedawcę sprzedaży paliw gazowych odbiorcy końcowemu, dostawy tych paliw zostaną zapewnione przez sprzedawcę z urzędu, zgodnie z art. 5ab ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.

Zgodnie z art. 62c ust. 2 ustawy Prawo energetyczne Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz pełni funkcję sprzedawcy z urzędu na należących do niej sieciach dystrybucyjnych.

Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz pełni funkcje sprzedawcy z urzędu

Na chwile obecną nie posiadamy podpisanej umowy ramowej z innym sprzedawcąCiepło spalania

Rodzaj paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy kWh/m3
2022 – wrzesień 10,968
2022 – październik 11,059
2022 – listopad 11,207
2022 – grudzień 11,204
2023 – styczeń 11,151
2023 – luty 11,24
2023 – marzec 11,29
2023 – kwiecień 11,355
2023 – maj 11,409
2023 – czerwiec 11,027
2023 – lipiec 11,454
2023 – sierpień 11,287
2023 – wrzesień 11,137
2023 – październik 11,214
2023 – listopad 11,313
2023 – grudzień 11,163
2024 – styczeń 11,238
2024 – luty
2024 – marzec 11,151
2024 – kwiecień 11,221

Cena referencyjna gazu (CRG)

Cena Referencyjna Gazu (CRG) - ma zastosowanie w miesiącu gazowym następującym po miesiącu gazowym, w którym została opublikowana.


Rodzaj paliwa gazowego - gaz ziemny wysokometanowy zł/kWh
2022 – wrzesień 0,6798
2022 – październik 1,1087
2022 – listopad 1,0941
2022 – grudzień 1,0943
2023 – styczeń 1,0995
2023 – luty 1,0908
2023 – marzec 1,0860
2023 – kwiecień 1,0798
2023 – maj 1,0747
2023 – czerwiec 0,4594
2023 – lipiec 0,4423
2023 – sierpień 0,4488
2023 – wrzesień 0,4549
2023 – październik 0,4517
2023 – listopad 0,4478
2023 – grudzień 0,4538
2024 – styczeń 0,4508
2024 – luty
2024 – marzec 0,4543
2024 – kwiecień 0,4515


Pliki do pobrania:

Instrukcja - podłączenie do sieci gazowej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego ZB Tarnobrzeg


OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO GAZOWEGO

OPERATOR SYSTEMU SKRAPLANIA GAZU ZIEMNEGO

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ

ZAŁĄCZNIK nr 1 - OGÓLNE WARUNKI UMOWY PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE ODBIORCY O PRZEZNACZENIU PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY NALICZANIA PODATKU AKCYZOWEGO

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO

UMOWA O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ

ZGŁOSZENIE O GOTOWOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ DO NAPEŁNIENIA PALIWEM GAZOWYM

Taryfa dla gazu

Zmiana Taryfy dla Paliw gazowych nr IV

Procedura zmiany sprzedawcy ZB Tarnobrzeg

Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych

Plan wprowdazania ograniczeń w poborze gazu ziemnego Nr 1/2023

Koncesje są dostępne na stronie URE: Urząd regulacji Energetyki

Nawiąż kontakt

Nawiąż kontakt

Zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy
na wszystkie pytania.

Telefon: 015 823 01 48, wew. 15
E-mail: biuro@zaklad-budowlany.com.pl formularz kontaktu »

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Tytuł projektu: Budowa ciepłowni miejskiej wraz z siecią ciepłowniczą dla miasta Gołdap. Całkowita wartość projektu: 6 234 200,64 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 274 340,14 zł. Nazwa Beneficjenta: ZAKŁAD BUDOWLANY – Stanisław Andrysiewicz.